ผู้ประกอบการ :

นายวิวัฒน์ชัย ดวงศีร ประธานกลุ่มฯ

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

72 ม.4 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์ :

082-1373-798

Facebook :

 

 

      กลุ่มเกษตรอินทรีย์หนองหงส์ มีชื่อเป็นทางการว่าวิสาหกิจชุมชนหนองหงส์ เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์ ได้พัฒนาการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยการใช้ปุ๋ยหมักที่ทำในชุมชน ใช้ยาฆ่าศัตรูพืชอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมี จัดทำระบบน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียเข้าสวน มีการจัดรูปแบบแปลงเพาะปลูกที่เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร พืชผลที่ปลูกมีหลากหลายชนิดจากสวนของเกษตรกรสมาชิก เช่น แตง พริก บวบ

          แผนการต่อไปคือการนำพืชผลที่ปลูกมาแปรรูป เช่นแปรรูปพริกเป็นน้ำพริก ฯลฯ ในการจัดจำหน่ายพืชผล จะแบ่งเป็นขายปลีกเป็นกิโลกรัม และขายส่งจะคิดราคาตามขนาดรถบรรทุก

            ในการจำหน่าย จะจำหน่ายตรงโดยลูกค้าจะมารับเองถึงสวน สามารถติดต่อสั่งซื้อโดยตรงได้ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813