เกี่ยวกับเรา                                                                                                                                                                                                          

ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตรได้จัดทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดนครราชสีมามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานข้อมูลผู้ผลิตและผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ซึ่งได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้จังหวัดนครราชสีมาสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำโครงการหรือแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังนำไปสู่การสร้างช่องทางในการจัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์สินค้าทางการเกษตรและเกษตรกรผู้เผลิตได้อีกต่อไป

 

วิสัยทัศน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

พันธกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

   

   

ข่อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจังหวัดนครชัยบุรินทร์

ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Copyright © 2019. All Rights Reserved.