หลักการและเหตุผล

ที่มา  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพและมีโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งนี้  เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการอาทิ เช่น มีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว มีความหลากหลายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรมากที่สุดสามารถทำการผลิตพืชผลทางการ  เกษตรได้หลายประเภท และเชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เป็นครัวของประเทศเป็นเส้นทางคมนาคมเดียวใกล้และสะดวกของ  การเชื่อมโยงจากภาคกลางไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ไปยังสปป.ลาวตอนกลางและตอนเหนือ ประเทศเวียตนามตอนกลาง  และตอนเหนือ รวมทั้งประเทศจีนตอนใต้ เป็นแหล่งต้นกำเนิดต้นน้ำสำคัญ เป็นแหล่งสินค้าเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าว มันสำปะหลัง  โคเนื้อ  โคนมและแพะ มีสนามบินนานาชาติของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  มีสถาบันการศึกษาที่มีผลงานวิจัย มีความเชี่ยวชาญ  และมีเทคโนโลยีสนับสนุนภาคการผลิต การแปรรูปรูป การพัฒนาด้านอื่นๆ และ  มีโรงงานอุตสาหกรรม มีแรงงานจำนวนมาก สามารถ  รองรับการขยายตัวการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในอนาคต  รวมถึงประชาชนในพื้นที่มีวันัยทางการเงินค่อนข้างสูง  โดยมีสัดส่วนหนี้เสียต่อปริมาณเงินให้กู้ต่ำ

          อย่างไรก็ตาม พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ยังมีพื้นที่ที่ต้องได้รับการพัฒนา อาทิ เช่นกลุ่ม  หมู่บ้านล้าหลัง ที่กระจายอยู่ในแต่ละอำเภอขอนครราชสีมา  ซึ่งมีจุดอ่อนที่ต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอักหลายด้านเช่น ขาด  การนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาเพิ่มศักยภาพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอื่นๆ ผลผลิตทางการเกษตร เพื่อการบริโภค ยังผ่าน  มาตรฐานน้อย ขาดแผนการตลาดเกษตรกรรม ขาดการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่เข้าสู่ภาคการตลาดและอุตสาหกรรม  รวมถึง  การแปรรูป เช่น อายุการจัดเก็บน้อย ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ไม่น่าสนใจ เป็นต้น   จึงจำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหา  ต่างๆ  เหล่านี้เพื่อให้ได้บรรลุประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ที่ว่าด้วยการพัฒนาขัดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปต่อไป และให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งได้วางตำแหน่งทางบุทธศาสตร์ที่จะเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของประเทศ

 

สรุปสาระสำคัญ (สภาพปัญหา/ความต้องการ)

เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs จำนวนมากในเขตนครชันบุรินทร์ ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ วิธีการและขั้นตอนในการดำเนินการ

เพิ่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารและมาตรฐานเกี่ยวข้องกับการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรและการแปรรูปแบบครบวงจร ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการและในเขตพื้นที่ที่ต้องการได้รับการพัฒนา

อย่างเร่งด่วน เช่นกลุ่มหมู่บ้านล้าหลังในจังหวัดนครราชสีมา

2) เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูป

3) เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการแปรรูปทางการเกษตร

4) เพื่อพัฒนา Application สำหรับใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรอย่างง่าย

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813